Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen 
Kinderopvang: Het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar (c.q de leeftijd waarop het kind het basisonderwijs verlaat), afkomstig uit meerdere huishoudens.

Kinderdagverblijf: Dagopvang voor kinderen van ± 10 weken tot ± 4 jaar.

Peuteropvang: Dagopvang in de ochtenden voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

BSO: Voor- en naschoolse / vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

De directie: De directie van Kinderopvang de Maneblussertjes B.V. vertegenwoordigd door C. Kaljouw.

Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan.

De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen ouders / het bedrijf en kinderopvang de Maneblussertjes de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door kinderopvang de Maneblussertjes.

Artikel 3: De vergunning
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg hebben kinderopvang de Maneblussertjes B.V. op grond van de Verordening Kinderopvang formeel vergunning verleend voor het exploiteren van diverse locaties voor kinderopvang.

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst
Kinderopvang de Maneblussertjes zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van de directie, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst. In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met in acht neming van de voorrangsregeling welke beschreven staat onder artikel 5. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie

Artikel 5: De voorrangsregeling
Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op de opvang zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op de opvang zijn geplaatst. Aan een uitbreiding van het aantal dagdelen waarvoor een kind ín eerste instantie op de opvang is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet op de opvang was geplaatst; dit ter beoordeling van de directie.

Artikel 6: Toelating van kinderen
Kinderopvang de Maneblussertjes B.V. biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor kinderopvang de Maneblussertjes worden verstrekt.

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst
Kinderopvang de Maneblussertjes B.V. stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind in het kinderdagverblijf. Voor plaatsing geldt een minimale afname van één dagdeel. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar, of voor de BSO 13 jaar, bereikt. Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, met ingang van de 1e van de maand. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt kinderopvang de Maneblussertjes B.V. zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging
De overeenkomst voor de opvang eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang aan het einde van de maand waarin het kind 4 jaar wordt en voor de BSO aan het einde van het schooljaar waarin een kind 13 jaar wordt.

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand niet op de opvang komt, dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ‘langer dan één maand niet naar de Maneblussertjes komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij de Maneblussertjes is geweest, moeten de ouders/verzorgers het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij kinderopvang de Maneblussertjes willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 11: Zieke kinderen
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij kinderopvang de Maneblussertjes B.V. worden de richtlijnen van de GGD opgevolgd.

Artikel 12: Inhalen van gemiste dagen
Ziektedagen mogen binnen twee maanden ingehaald worden, mits de bezetting dit toelaat. 
De dagen die twee weken of langer vooraf zijn afgemeld, kunnen binnen twee maanden ingehaald worden, mits de bezetting dit toelaat.
Dagen die later dan twee weken vooraf worden afgemeld, kunnen niet worden ingehaald, met uitzondering van ziekte.
Aanvragen voor inhalen of ruilen worden uiterlijk twee weken voorafgaande aan de betreffende datum behandeld.

Artikel 13: Betalingscondities
Voor elke door kinderopvang de Maneblussertjes B.V. beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij de directie. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik maken van de kindplaats, zoals vakantie. Wijzigingen in deze prijslijst zullen uiterlijk een maand voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks, rond de 24e van de maand, voorafgaande aan de maand waarin opvang plaatsvindt. Zodra de overeenkomst door zowel de directie als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van een maand. De contractant is het overeengekomen tarief over een maand (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan kinderopvang de Maneblussertjes. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatie aanvraag of nieuwe aanvraag voor opvang van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Kinderopvang de Maneblussertjes B.V. is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. Na een betalingsachterstand van 2 maanden of langer wordt de opvang stopgezet.

Artikel 14: Flexibele opvang

Ouders/verzorgers met een contract voor flexibele opvang dienen uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de gewenste opvang dag deze opvang dag aan te vragen, te annuleren of te wijzigen.

Enkele keren per jaar wordt gekeken of de opvang nog verloopt in overeenstemming met het contract. Extra afgenomen dagdelen worden tussentijds of aan het einde van het jaar verrekend.

Artikel 15: Aansprakelijkheid              
kinderopvang de Maneblussertjes B.V. heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade tot een bedrag van €50 valt niet onder de aansprakelijkheid van kinderopvang de Maneblussertjes B.V. en is niet claimbaar.

Artikel 16: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke kinderopvang de Maneblussertjes B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 17: Klachtenregeling
Kinderopvang de Maneblussertjes is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie.

Ouders dienen eerst een klacht in te dienen bij de directie van de Maneblussertjes voordat zij contact opnemen met de Geschillencommissie.

Leidt dit niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de ingediende klacht bij directie van de Maneblussertjes, schriftelijk aanhangig worden gemaakt.

Geschillen kunnen zowel door de ouder, oudercommissie als ook door de directie zelf kenbaar worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Wanneer de ouder of oudercommissie een geschil kenbaar maakt bij de Geschillencommissie, is de directie aan deze keus gebonden.

De directie van de Maneblussertjes kan een geschil kenbaar maken bij ouders of oudercommissie, na een schriftelijke reactie binnen vijf weken is de directie vrij het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of aan de gewone rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het haar geldende reglement. Dat reglement is zichtbaar op www.degeschillencommissie.nl.

De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie en de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18: Slotbepaling
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen ernaar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor b