Bij kinderopvang de Maneblussertjes nemen we de kinderen aan de hand in de ontwikkeling en helpen hen bij het ontdekken van de natuur en de wereld

Wij willen zorgen voor goede en veilige opvang voor jouw kind!

Op welke manier we hier aan werken, is terug te vinden in onze pedagogische beleidsplannen. De veiligheid en het handelen rondom hygiëneregels kunt u terug vinden in ons gezondheids- en veiligheidsbeleid.

Pedagogisch beleidsplan

Bij de Maneblussertjes hebben we apart voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang een pedagogisch werkplan opgesteld. Het biedt de pedagogisch medewerkers handvatten voor hun dagelijks handelen.

In het pedagogisch werkplan is te lezen wat de pedagogische visie is van de locatie, de dagplanning, op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan.

Het pedagogisch werkplan dient ook als inspiratiebron voor de pedagogisch medewerkers bij het ontwikkelen van activiteiten voor de kinderen

Gezondheidsbeleid

Vanuit de overheid worden er eisen aan de opvang gesteld. In het gezondheidsbeleid is te lezen hoe we omgaan met de eisen rondom bijvoorbeeld hygiëne, voeding, voedselveiligheid en kinderziekten.

Veiligheidsbeleid

Per locatie moet er ook gekeken worden naar de veiligheid. Op welke manier houden we rekening met de aanwezige risico`s op de locatie en hoe wij omgaan met bijvoorbeeld het vier-ogen-principe

De wet stelt kwaliteits- en veiligheidseisen aan kinderopvangvoorzieningen. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen staan in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

Om te controleren of deze opvanglocaties ook aan de eisen blijven voldoen, worden alle locaties jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Dit gebeurt zowel aangekondigd, als onaangekondigd. Voor de meest recente inspectierapporten verwijzen we je door naar de site van het Landelijk Register Kinderopvang. Op deze site kun je op locatienaam zoeken.

Landelijk Register Kinderopvang