Privacybeleid

Toepasselijkheid

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en zullen daarom zorgvuldig omgaan met alle door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke door ons worden gebruikt:

Ouders:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • E-mail
 • BSN-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Kind:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Observaties van uw kind
 • Foto’s van uw kind op de opvang.
 • Medische zaken

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy-beleid geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken via een wijzigingsformulier. Indien u echter naam en adresgegevens van het kind en 1 opvangouder en de beide BSN-nummers niet aan ons verstrekt kunnen wij geen opvang verstrekken die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, waarmee uw recht op kinderopvangtoeslag komt te vervallen.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van de opvangovereenkomst. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens en de persoonsgegeven van uw kind te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende doelen:
 

 • Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
 • Het BSN-nummer van de toeslagouder en het kind zal worden gebruikt om aan de Belastingdienst de afgenomen opvang op te geven.
 • Facturering van de opvang en afhandeling van een betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie met betrekking op de opvang.
 • U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om onze diensten aan u te verlenen.
 • Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, Belastingdienst, interne- en externe auditoren en de accountant

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

 

Binnen 3 maanden na beëindiging van de opvang zullen medische gegevens, observatiegegevens en foto’s door ons worden verwijderd. Contracten en Jaaroverzichten zullen tot 7 jaar na het laatste opvangjaar worden verwijderd. Deze termijn is nodig om aan onze fiscale bewaartermijn te voldoen.

Persoonsgegevens worden door een afvalbedrijf vernietigd.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind herleidbaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om datalekken te voorkomen worden persoonsgegevens digitaal alleen verstuurd via beveiligde e-mailadressen en opgeslagen met bescherming van een firewall. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in de digitale kindsoftware van KOVnet. Met deze organisatie is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij toezeggen zorg te dragen voor de beveiliging van de software.

Persoonsgegevens op papier worden alleen op het kantoor bewaard en zijn toegankelijk voor de medewerkers welke zich bezighouden met planning, contracten en facturatie.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen naar info@maneblussertjes.nl

Informeer bij het intrekken van de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wel naar de gevolgen hiervan voor de dienstverlening van de Maneblussertjes of het recht op kinderopvangtoeslag.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maneblussertjes.nl